Ինտեգրացված համայնքային զարգացում

Խթանել Հայաստանի համայնքների համապարփակ զարգացմանը՝ համայնքի համախմբման, մասնակցային  գործընթաց ների  խրախուսման, քաղաքային տնտեսության բարելավման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և շարունակական կրթության միջոցով: