Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում