Դեկտեմբեր 2021թ․- մայիս 2022թ․ Իջևան համայնքի Մշակութային զարգացման ռազմավարության մշակում

Նպատակ

Համայնքի Մշակութային զարգացման ռազմավարության մշակում

Գործողություններ

  • Հանրային կարծիքի բացահայտում․ համայնքի մշակութային կյանքի և մշակութային հարցերին առնչվող որոշումների կայայացմանը քաղաքացիների մասնակցության վերաբերյալ հարցում։
  • Համայնքի մշակութային ոլորտի խնդիրների բացահայտում։
  • Համայնքի մշակութային ոլորտի ռազմավարական նպատակների և խնդիրների մշակում, SWOT վերլուծություն։
  • Համայնքների՝ ներառյալ Իջևանի, մշակութային ոլորտի իրավական և ինստիտուցիոնալ խնդիրների ուսումնասիրություն։
  • Գործըկերային քննարկում-փորձի փոխանակում․ հայաստանյան և ՀՀ-ից դուրս՝ քույր համայնքապետարանների հետ մշակութային ոլորտի լավագույն տեղական և միջազգային փորձի ուսումնասիրություն։
  • Համայնքի մշակությաին զարգացման ռազմավարության մշակում և ներկայացում շահակիր կողմերին։
  • Համայնքի ավագանու որոշում համայնքի մշակությաին զարգացման ռազմավարության հաստատման վերաբերյալ։

Ֆինանսավորում․ ԵՄ/Գյոթե մշակութային հիմնադրամ

Երկիր/Մարզ/Համայնք․ Իջևան համայնք, ՀՀ Տավուշի մարզ

Շահառուներ․ Իջևանի համայնքապետարան, բնակավայրեր, բնակչություն