Հուլիսի 1- Դեկտեմբերի 31, 2011 Ձեռք ձեռքի. Երիտասարդների հզորացում Եղեգնաձորում

Հզորացնել Եղեգնաձորի ինտելեկտուալ երիտասարդությանը՝ տեղեկացված լինելով մասնակցել իրենց համայնքում որոշումների կայացման գործընթացին:
Արդյունքում.
Երիտասարդների իրազեկության բարձրացում հանրային մասնակցության համապատասխան խնդիրների վերաբերյալ
Եղեգնաձորի երիտասարդության համար կարևոր խնդիրների բացահայտում և դրանց առաջնահերթությունների սահմանում
Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտորնի ստեղծում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
Բացահայտված խնդրի ներառում ՏԻՄ աշխատանքային պլանում

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԱՄՆ ՄԶԳ/Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. 1 Վայոց Ձորի մարզ, Եղեգնաձոր, 1 քաղաք
Գործընկեր.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ