Հուլիս 2019-Հուլիս 2022 Խորհրդատվություն ՏԻՄ-երի համար

Խրհրդատվության մատուցում Հայաստանի միավորված համայնքների համար․

  • միջհամայնքային համագործակցություն
  • մրցութային հայտերի մշակում
  • համայնքային ծառայողի էթիկա և հակակոռուպցիոն գործելակերպ
  • ֆոնդահայթայթում
  • իրավական աջակցություն

Ֆինանսավորող կազմակերպություն․ Եվրոպայի խորհուրդ

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ․ Հայաստան

Շահառուներ․ Հայաստանի միավորված համանքներ