2011-2012թթ Մշակել և փորձարկել ՏԻՄ մասնագիտական որակավորման բարձրացմանն ուղղված դասընթացների մոդուլներ

Մշակել ՏԻՄ մասնագիտական որակավորման բարձրացմանն ուղղված դասընթացների մոդուլներ։


— Կողմնորոշիչ դասընթացի մշակված մոդուլ Ավագանու համար
— Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառութների վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների մոդուլ
— Համակարգչյային հմտությունների վերապատրաստման դասընթացի մոդուլ
— Դասընթացավարների վերապատրաստման դասընթաց

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ՄԶԳ/Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան
Շահառուներ։ ՀՀ ՏԻՄ-եր, դասընթացավարներ
Գործընկեր. Գործընկերություն և ուսուցում ՀԿ, ՀԿ կենտրոն