Ծրագրեր

Ժողովրդավարացում և մարդու արժեվորում

Նպաստել ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը, մարդու կարողությունների դրսևորմանը և իրավունքների պաշտպանությանը` հատկապես երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ

Մարդկային ներուժի ժողովրդավարացում և գնահատում

Ինտեգրացված համայնքային զարգացում

Խթանել Հայաստանի համայնքների համապարփակ զարգացումը՝ համայնքի համախմբման, մասնակցային  գործընթացների  խրախուսման, քաղաքային տնտեսության բարելավման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և շարունակական կրթության միջոցով

Համայնքների ինտեգրված զարգացում

Տարածաշրջանային համագործակցություն


Աջակցել տարածաշրջանում համագործակցության ստեղծմանը և ինտեգրացիոն գործընթացներին՝ երկխոսությունների, երկողմանի և բազմակողմանի նախաձեռնությունների ու շփումների, առաջատար փորձի փոխանակման միջոցով:

Տարածաշրջանային համագործակցություն