Ծառայություններ

 • Ծրագրային առաջարկների մշակման խորհրդատվություն
 • Իրավական խորհրդատվություն
 • Տեղայնացված դասընթացները
 • Հանրային հարաբերություններ
 • Քաղաքացիների մասնակցության
 • ՏԻՄ ծառայություններ և օրենսդրություն
 •  Հենանշում
 •   Ռազմավարական պլանավորում
 • Ֆոնդահայթայթում
 • Առաջնորդություն
 • Հանրային-մասնավոր համագործակցություն
 • Միջոցառումների կազմակերպում
 • Գրավոր և բանավոր թարգմանություններ
 • Ֆինանսական կառավարում