Նոյեմբեր 2013-Ապրիլ 2014 Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր` ուղղված ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին (Փորձնական ծրագիր)

Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում անցկացվեց Երեւան քաղաքի համատիրությունների հետազոտություն:Հարցման հիմնական նպատակն էրորոշել Երևան քաղաքի համատիրությունների գործունեության արդյունավետության ներկա մակարդակը համախմբված աշխատաոճով գործելու և մասնավոր ու ընդհանուր տարածքներին վերաբերող ֆինանսավորման նախագծերի իրականացման տեսանկյունից: Հարցման արդյունքում ստացված տվյալները ուղղակիորեն օգտագործվելու են
համատիրությունների ղեկավարների, ադմինիստրատիվ աշխատողների և
սեփականատերերի վերապատրաստման դասընթացների ուսումնական պլանների
մշակման համար:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԱՄՆ ՄԶԳ/ Հաբիթաթ Արմենիա

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան, Երևան, Էջմիածին