2009թ. Հունվար-Փետրվար Բնակարանային քաղաքականության համաշխարհային ցուցիչ, Հայաստան

Բնակարանային քաղաքականության ցուցանիշներ Հայաստանի համար. Գույքային իրավունքներ, բնակարանային ֆինանսներ, բնակարանային սուբսիդավորում, բնակելի ենթակառուցվածք եւ կարգավորիչ ռեժիմ:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Հաբիթաթ ֆոր հյումանիթի ինթերնեշնլ

Երկրներ/մարզեր/համայնքեր. Հայաստան, 1 մարզ, 2 գյուղական համայնք

Շահառուներ. 2 քաղաքապետարան,, 108 տնային տնտեսություն (մոտ 430 մարդ)