2011 Նոյեմբեր- Դեկտեմբեր Բնակարանային քաղաքականության համաշխարհային համաթիվ․ Հայաստանի համաթիվը (տվյալների լրամշակում)

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Հաբիթաթ ֆոր հյումանիթի ինթերնեշնլ

Երկրներ/մարզեր/համայնքեր. Երևան, Հայաստան