ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ուրբան Հիմնադրամը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները.

Ծրագրի նախագծում և կառավարում

Մասնակցային կառավարում

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Հենանշում/Բենչմարքինգ

Ռազմավարական պլանավորում

Հանրային հարաբերություններ

Ֆոնդահայթայթում

Համայնքային ծառայություններ

Գնումներ

Գույքի կառավարում

Առաջնորդություն

Հանրային-մասնավոր համագործակցություն

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն

Լոգիստիկա

Գրավոր, բանավոր թարգմանություններ

Հաշվապահական հաշվառում