Job Announcement

urban logo latest

Աշխատանքի հայտարարություն

«Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամի կողմից

Պաշտոնը՝ Կենցաղային թափոնների կառավարման (ԿԹԿ) գծով համակարգող

Ծրագրի անվանումը՝«Մաքուր դաշինք. մատչելի ծառայություններ Գորիս եւ Գորայք բազմաբնակավայր համայնքներում»

• Աշխատանքի համառոտ նկարագրությունը.Կենցաղային թափոնների կառավարման (ԿԹԿ) գծով համակարգողը ներգրավվելու էԵվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող «Մաքուր դաշինք. մատչելի ծառայություններ Գորիս եւ Գորայք խոշորացված համայնքներում» ծրագրում: Թեկնածուն համակարգելու է ԿԹԿ հետ առնչվող բոլոր գործողությունները

Պարտականությունները՝

• աջակցելԿԿԹ ռազմավարությանեւգործողություններիպլանիմշակմանը 2 բազմաբնակավայրհամայնքներիհամար,
• աջակցելԿԿԹ ռազմավարականեւգործողություններիպլանիվերանայմանըիրականացումից 3 ամիսանց,
• աջակցելծրագրիվերջնականգնահատմանը ԿԿԹ ռազմավարությանեւգործողություններիպլանիիրագործմանտեսանկյունից,
• վերահսկել թիրախ համայնքներում ԿԹԿ առնչվող գործողությունների իրականացմանը,
• աջակցել գնումների գործընթացին

Պահանջվող որակավորումը և փորձը՝
• բարձրագույնկրթություն
• ՀՀ-ում ԿԿԹ-ին առնչվող օրենսդրության եւ ԿԿԹ բարեփոխումներին ուղղված ազգային ռազմավարության իմացություն
• ՏԻՄ-երի հետ աշխատանքի փորձ
• ԿԿԹ գործառույթների վերլուծություն
• ռազմավարությունների մշակման կարողություն եւ փորձ
• ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների ոլորտում փորձառություն
• համակարգչիիմացություն:

Ժամանակացույցը
Աշխատանքի սկիզբը՝ 01-ը հունիսի, 2017թ.
Աշխատանքի տևողությունը՝ 19 ամիս
Դրույքաչափը՝ կես դրույք

Աշխատանքի վայրը

Գորիս, Գորայք

Վարձատրությունը համաձայն աշխատավարձային պատմության եւ ծրագրի բյուջեի:
Խնդրում ենք ինքնակենսագրականներն ուղարկել info@urbanfoundation.am էլ.փոստին մինչեւ ս.թ. մայիսի 26-ը: