Ինտեգրացված համայնքային զարգացում

Սեպտեմբեր-Նոյեմբեր 2018թ.”Ես և շրջակա միջավայրը”

Ամփոփ նկարագրություն․
Այս առաջադրանքի իրականացմամբ Վանաձոր համայնքին աջակցություն ցուցաբերվեց աղբահանության ծառայության բարելավման գործում հանրային իրազեկության բարձրացման և քաղաքի նախադպրոցական հաստատությունների և դպրոցների ուսուցիչների կարողությունների բարձրացման միջոցով։ Առաջադրանքն իրականացնելու նպատակով «Ուրբան» Հիմնադրամը սերտորեն աշխատեց Վանաձորի համայնքապետարանի հետ։ Համայնքապետարանի հետ համատեղ մշակվեցին հաղորդակցության ուղերձներն ու հանրային իրազեկության նյութերի բովանդակությունը, որոնք հրատարակվեցին և տարածվեցին՝ բարձրացնելու նպատակային տարբեր լսարանների իրազեկությունը համայնքում առավել արդյունավետ և բարելավված աղբահանություն իրականացնելու նպատակով։ Հանրային իրազեկության նյութերի հիման վրա մշակվեցին ցուցապաստառ, որը կփակցվի հանրային, մարդաշատ վայրերում։

Նպատակ.
աջակցել Վանաձոր համայնքին աղբահանության կառավարման հարցում՝ նախադպրոցական տարիքի և դպրոցահասակ երեխաների շրջանում խթանելով բնապահպանական կրթությունը և բարձրացնելով հանրային իրազեկությունը աղբի կրճատման վերաբերյալ։

Ակնկալվող արդյունքներ.
• Վանաձորի բնակչությունն ավելի իրազեկված է արտադրվող աղբի կրճատման վերաբերյալ հանրային իրազեկման նյութերի և ցուցապաստառի տարածման շնորհիվ։
• Վանաձորի դպրոցների 48 ուսուցիչներ և մանկապարտեզների 40 դաստիարակներ ունեն բնապահպանության և աղբահանության թեմաներով դասավանդելու գիտելիք, ընդունակ են փոխանցելու այն 20 դպրոցների և 24 մանկապարտեզների երեխաներին։
Շահակիր կողմեր և նպատակային խմբեր․
Առաջադրանքի շահակիրներն են․ Վանաձոր համայնքի բնակիչները, Վանաձորի համայնքապետարանը, դպրոցների ուսուցիչները և մանկապարտեզների դաստիարակները։
Ծրագիրը ֆինանսավորվել և աջակցություն է ստացել ԳՄՀԸ-ի (GIZ)-ի կողմից:


Դասընթաց ուսուցիչների համար
Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում բնապահպանական կրթության խթանման, ինչպես նաև թափոնների կառավարման վերաբերյալ հասարակության իրազեկության բարձրացման նպատակով Վանաձորի դպրոցների ուսուցիչների և մանկապարտեզների դաստիարակների չորս խմբերի հետ Վանաձորի քաղաքապետարանում կազմակերպվեցին և անցկացվեցին «Ես և շրջակա միջավայրը» թեմայով երկօրյա դասընթացներ: Դասընթացները վարեցին Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամի փորձագետները։


ՄԻԱՍԻՆ ԱՆՑՆԵՆՔ ՄԵՐ ՔԱՂԱՔԸ
ՄԱՔՈՒՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ

• ► Follow the link …. ⇒


ՆԱՄԱԿ ԲՆԱԿՉԻՆ

• ► Follow the link …. ⇒


ՆՎԱԶԵՑՐՈւ, ՎԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾԻՐ, ՎԵՐԱՄՇԱԿԻՐ

• ► Follow the link …. ⇒


ՆԱՄԱԿ ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ

• ► Follow the link …. ⇒

Մարտ 2017թ – Մարտ 2020թ «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագիր

Արարատյան դաշտը Հայաստանի բարձրորակ ստորերկրյա բնական ջրերի ամենամեծ շտեմարանն է, որը կենսական նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի համար: Տարիների ընթացքում անկառավարելի և անխնա շահագործումը հանգեցրել է ստորգետնյա ջրերի պաշարի կտրուկ նվազման, ինչի հետևանքով Արարատյան դաշտի շատ համայնքներ դարձել են ջրազուրկ։ Շահակիր բոլոր կողմերը՝ համայնքները, պետական մարմինները, քաղաքացիական հասարակության կառույցներն ընդունում են, որ Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների կառավարման վիճակն անմխիթար է, համակարգը թափանցիկ չէ, հանրությունը չի մասնակցում իրենց համար կենսական նշանակություն ունեցող որոշումների կայացմանը։

«Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի նպատակն է խթանել Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների պատասխանատու կառավարումն ու օգտագործումը` հանրային մասնակցության և իրազեկման միջոցով, ինչպես նաև խթանել վարքագծի փոփոխությունները՝ ստորգետնյա ջրերի արդյունահանման կրճատումը ապահովելու համար:

1. Իրավակարգավորող (քաղաքականության և օրենսդրական) դաշտի բարելավում՝ ջրօգտագործման ոլորտում
2. Ջրային ռեսուրսների կառավարման մասնակցություն և վերահսկում
3. Հանրային իրազեկում, կրթություն, վարքագծի փոփոխություն
4. Ջրային ենթակառուցվածքների բարելավմանն ուղղված փորձնական ծրագրեր

Իրականացնող.«Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամ
Գործընկերներ. Ազգային ջրային համագործակցություն, ԵՊՀ Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն

Ֆինանսավորում. ԱՄՆ ՄԶԳ

Ծրագրի ամփոփագիր
1_pager_PURE-Water_ ARM

Ծրագրի մեկնարկ. Մամուլի հաղորդագրություն
ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ուրբան հիմնադրամ